Προκύρηξη Υποτροφιών

Εξετάσεις για την υποτροφία 2017-2018
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από πενταμελή επιτροπή.
Ημερομηνία: Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017
Τόπος διεξαγωνής: Αίθουσα του Συμβουλίου Επικρατείας, Πανεπιστημίου 47-49.
Ωρα: 15:00 Γραπτή εξέταση.
18:00 Προφορική εξέταση
-----> Εμπροθέσμως υπέβαλε υποψηφιότητα μόνον η κα Ιφιγένια Χούτου του Σταύρου και θα λάβει μέρος στις εξετάσεις.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Προκήρυξη Υποτροφίας 2017-2018
Το Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μιχαήλ Στασινοπούλου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές Διοικητικού ή και εν γένει Δημοσίου Δικαίου ή Διοικητικής Επιστήμης.

Η υποτροφία αποτελεί χορηγία της Ακαδημίας Αθηνών προς το Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μιχαήλ Στασινοπούλου.

Οι όροι της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι :

Α. Η υποτροφία χορηγείται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για μεταπτυχιακές σπουδές Διοικητικού ή και εν γένει Δημοσίου Δικαίου ή Διοικητικής Επιστήμης σε επίπεδο Master στη Γαλλία. Η υποτροφία είναι ετήσια και δεν επι-τρέπεται η σώρευση με άλλη υποτροφία.

Β. Ο υπότροφος θα πρέπει να έχει γίνει δεκτός σε ένα εκ των Πανεπιστημίων της Γαλλίας.

Γ. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

Δ. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται στιςδώδεκα χιλιάδες Ευρώ (12.000 €).

Ε. Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει κατόπιν διαγωνισμού, ο οποίος θα λάβει χώρα στο Μέγαρο του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47-49, Αθήνα).
1. Η ακριβής ημερομηνία διαξαγωγής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
2.Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί από τοΊδρυμα Διοικητικού Δικαίου «Μιχαήλ Στασινοπούλου».
3. Ο Διαγωνισμός συνίσταται σε μια προκαταρκτική γραπτή και προφορική εξέταση της γαλλικής γλώσσας και, κατόπιν, σε μια γραπτή και προφορική εξέταση του Διοικητικού και, γενικώτερα, του Δημοσίου Δικαίου.
Η κλίμακα της βαθμολογίας έχει ως άριστα τον βαθμό είκοσι (20).
Οι υποψήφιοι που θα εξεταστούν στην ξένη γλώσσα, θα πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσουν βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), ο οποίος δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας.
Οι υποψήφιοι, που θα εξεταστούν στο μάθημα του Διοικητικού και, γενικώτερα, του Δημοσίου Δικαίου, πρέπει να συγκεντρώσουν μέσον όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14).
Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές, διότι δεν προβλέπεται από το Νόμο.
4. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται :
α.- Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής.
β.- Κάτοχοι πτυχίου/Πτυχιούχοι Νομικής Σχολής ή του Παντείου Πανεπιστη-μίου (ή πτυχίων ισοτίμων, δηλαδή τεσσάρων ετών σπουδών κατ’ελάχιστο), με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
γ.- Όσοι δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού.
δ. Όσοιέχουν λευκό ποινικό μητρώο.
5.Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ίδρυμα Αίτηση, στην οποία θα αναφέρουν τον σκοπό των μεταπτυχιακών τους σπουδών και την χώρα στην οποία επιθυμούν να τις πραγματοποιήσουν. Η Αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 15 ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.
Στην Αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικηολογητικά :
α) Μία επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.
β) Μία υπεύθυνη δήλωση, ότι έχουν λευκό ποινικό μητρώο. Σε περίπτωση επιτυχίας πρέπει να προσκομισθεί αντίγραφο του ποινικού μητρώου.
γ) Μία επικυρωμένη φωτοτυπία του πτυχίου τους.
δ) Υπεύθυνη δήλωση(Ν. 1599/86), ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το I.K.Y. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούνστην ιστοελίδα του Ιδρύματος πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, και τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Ζ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα της οικείας σύμβασης υποτροφίας.

Η. Μετά την λήξη της υποτροφίας, ο υπότροφος έχει την υποχρέωσηνα υποβάλει τόσο στο Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου «Μιχαήλ Στασινοπούλου», όσο και στην Ακαδημία Αθηνών αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου, τον οποίο θ'αποκτήσει.

Θ. Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της παροχής των υποτροφιών κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4182/10.9.2013.


Κατάθεση αιτήσεων στον κ. Νικόλαο Αγγελή, Πατησίων 53, 106 80 Αθήνα, τηλ. 210-36 15 449 και 69 32 26 25 34.

 
© ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2005 All Rights Reserved