Συγγράμματα Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλου. Ψηφιοποιημένα

Συγγράματα του Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλου σε μορφή PDF.
Η ψηφιοποίηση γίνεται με ευγενική χορηγία της κας Αικατερίνης Μ. Στασινοπούλου.
© Αικατερίνη Μ. Στασινοπούλου.

ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ


 
© ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2005 All Rights Reserved